Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Obchodná spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o., IČO: 35 842 407, so sídlom Podzámska 68, Nitra 949 01, vedená na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn. 15164/N a spoločnosť HERO CZECH s.r.o., IČO: 271 14 121, so sídlom Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ: 150 00, vedená na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 97286 (ďalej spoločne „Správca“),  v rámci svojej činnosti ako spoloční správcovia podľa čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) spracúvajú osobné údaje svojich klientov a zákazníkov. Tieto zásady ochrany a spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) informujú dotknuté osoby o okolnostiach spracovania ich osobných údajov a o právach, ktoré vo vzťahu k tomuto spracovaniu majú, najmä v súvislosti s prijatím GDPR.

Účely spracovania osobných údajov

Správca vykonáva spracovanie osobných údajov len na účely:

 1. poskytnutie služieb konzultácie ohľadne výživy, dojčenia či stravovania, ak o ne dotknutá osoba požiada a vysloví so spracovaním údajov súhlas;
 2. zasielania obchodných informácií a na účely marketingové a reklamné, ak mu na tieto účely udelila dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane zasielania nevyžiadaných obchodných informácií na základe oprávneného záujmu Správcu, ktorým je priamy marketing, v súlade s platným právnym poriadkom (najmä čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti);
 3. zlepšenia funkčnosti webových stránok a poskytnutia lepšieho používateľského zážitku pre dotknutú osobu prostredníctvom využitia súborov cookies uložených v prístroji, z ktorého pristupujete na webové stránky.

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré Správca spracováva, sa líši s ohľadom na účel, na ktorý spracovanie vykonáva.

 1. Na účel poskytnutia služieb konzultácie ohľadne výživy, dojčenia či stravovania spracováva Správca nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, údaje o zdravotnom stave svojom a svojho dieťaťa, meno dieťaťa, jeho pohlavie, dátum narodenia dieťaťa, plánovaný termín pôrodu, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 2. Na účel zasielania obchodných informácií spracováva Správca nasledujúce osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko.
 3. Na účel zlepšenia webových stránok a poskytnutia lepšieho používateľského zážitku prostredníctvom použitia súborov cookies spracováva Správca nasledujúce osobní údaje: IP adresu, jedinečný identifikátor využívajúci cookies, jedinečný identifikátor prístroja a typu prístroja, doménu, typ a jazyk prehliadača, druh operačného systému, štát a časové pásmo, predtým navštívené webové stránky.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje Správcovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Neposkytnutie osobných údajov však môže ovplyvniť schopnosť Správcu poskytnúť dotknutej osobe služby, ktoré sú založené na nevyhnutnej znalosti informácií o dotknutej osobe, vrátane osobných údajov.

Doba spracovania osobných údajov

Na účely poskytovania služieb konzultácie ohľadne výživy, dojčenia či stravovania je súhlas udelený na dobu nevyhnutne dlhú a primeranú týmto účelom, najdlhšie však na dobu 5 rokov.

Na účel zasielania obchodných informácií a na účely marketingové a reklamné spracováva Správca osobné údaje po dobu 5 rokov.

Na účel zlepšenia webových stránok a poskytnutia lepšieho používateľského zážitku spracováva Správca osobné údaje po dobu, po ktorú sú uložené v zariadení, z ktorého na webové stránky Správcu pristupujete.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má kedykoľvek možnosť svoj súhlas so spracovaním odvolať, a to zaslaním elektronickej správy na adresu hero@hero.cz alebo prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený v obchodnej informácii. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva Správca na základe iného právneho titulu, najmä na účel plnenia zmluvy, alebo zákonnosť spracovania, ktorá bola založená na súhlasu do okamihu jeho odvolania. Ak chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov využívajúcich vaše cookies, musíte tak spraviť v nastaveniach svojho prehliadača na každom prehliadači a prístroji, ktorý používate.

 

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje Správca s nikým nezdieľa a neposkytuje ich žiadnym tretím osobám. Príjemcovia osobných údajov sú len spracovatelia Správcu, ktorí pre Správcu osobné údaje spracovávajú na účely uvedené vyššie.

Z dôvodu technického zaistenia webových stránok pre Správcu osobné údaje spracováva obchodná spoločnosť Bistro Agency s.r.o., so sídlom Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 01721224, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 210940.

Spôsob spracovania osobných údajov

Správca a prípadne jeho spracovatelia osobné údaje spracovávajú manuálne (v tlačenej a elektronickej podobe) a elektronicky automatizovanými prostriedkami.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 1. účely spracovania;
 2. kategória dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích štátoch alebo v medzinárodných organizáciách;
 4. plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
 5. existencia práva požadovať od Správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 6. právo podať sťažnosť na dozornom úrade;
 7. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má ďalej právo žiadať od Správcu kópiu spracovávaných osobných údajov, ak tým nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Za ďalšie kópie na žiadosť dotknutej osoby môže Správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba podáva žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

 

 • Právo žiadať vysvetlenie a opravu

Každá dotknutá osoba, ktorá zistí alebo sa domnieva, že Správca alebo niektorý jeho spracovateľ vykonáva spracovania jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo môže požadovať, aby Správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav; najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Dotknutá osoba má potom právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 • Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa danej dotknutej osoby týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorého základe boli osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
 3. dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovené v práve Európskej únie alebo Českej republiky;
 6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktorý udelilo dieťa za podmienok čl. 8 ods. 1 GDPR.
 • Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Správca už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu Správca bránil, a to v prípade, že:

 1. spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie zvláštnych kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1) písm. b) GDPR;
 2. spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má dotknutá osoba právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané Správcom priamo inému správcovi, ak to je technicky vykonateľné. Právom na prenositeľnosť osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Výkonom práva na prenositeľnosť nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz. Toto právo sa neuplatní na spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca poverený.

 • Právo vzniesť námietku

Dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je spracovávanie vykonávané na základe titulov v čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR – zjednodušene, ak je spracovanie nevyhnutné na  splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca poverený, alebo ak je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu.

Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pre tento marketing, čo obsahuje aj profilovanie (t.j. akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej osobe), ak sa týka tohto priameho marketingu. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje na tieto účely už nebudú spracovávané.

 • Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania (t.j. akejkoľvek forme automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúcej v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej osobe), ktoré má pre ňu právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne týka. Toto právo sa nepoužije, ak je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Správcom, ak je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje a ktoré taktiež stanoví vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu práva a slobôd a oprávnených záujmov dotknutých osôb, alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby; v týchto prípadoch však má dotknutá osoba právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodnutia zo strany Správcu, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť automatizované rozhodnutie.

 • Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov Správcom na dozornom úrade, ktorým je pre Slovenskú republiku Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a pre Českú republiku Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktné údaje Správcu

HERO SLOVAKIA s.r.o.

Adresa:           Podzámska 68, Nitra 949 01

E-mail:            hero@hero.cz

Telefón:          0800 606 005

 

HERO CZECH s.r.o.

Adresa:           Radlická 751/113e, 150 00 Praha 5

E-mail:            hero@hero.cz

Telefón:          800 201 102

Nastavenie cookies

Uloženie preferencií používateľa naprieč webovými stránkami
Štatistika a analýza správania používateľa
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi
Uložiť nastavenie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov na ich základe a o vašich právach nájdete v Informácii o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webových technológií. Nižšie môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uloženia preferencií používateľa naprieč webovými stránkami, štatistiky a analýzy správania používateľa, oslovovania s ponukou produktov a prepojenia so sociálnymi sieťami. Ak chcete rozsah spracovania obmedziť, môžete tak učiniť v Nastavení Cookies.