Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Obchodná spoločnosť HERO SLOVAKIA s.r.o., IČO: 35 842 407, so sídlom Podzámska 68, Nitra 949 01, vedená na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn. 15164/N a spoločnosť HERO CZECH s.r.o., IČO: 271 14 121, so sídlom Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ: 150 00, vedená na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 97286 (ďalej spoločne „Správca“),  v rámci svojej činnosti ako spoloční správcovia podľa čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) spracúvajú osobné údaje svojich klientov a zákazníkov. Tieto zásady ochrany a spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) informujú dotknuté osoby o okolnostiach spracovania ich osobných údajov a o právach, ktoré vo vzťahu k tomuto spracovaniu majú, najmä v súvislosti s prijatím GDPR.

Účely spracovania osobných údajov

Správca vykonáva spracovanie osobných údajov spotrebiteľov iba za účelom:

 1. poskytnutie služieb konzultácie ohľadom výživy, dojčenia či stravovania, ak o ne subjekt údajov požiada a vysloví so spracovaním údajov súhlas;
 1. zasielanie obchodných oznámení a za účely marketingovými a reklamnými, pokiaľ mu na tieto účely udelil subjekt údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane zasielania obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu Správcu, ktorým je priamy marketing, v súlade s platným právnym poriadkom (najmä § 7 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti);
 2. zlepšenie funkčnosti webových stránok a poskytnutie lepšieho užívateľského zážitku pre subjekt údajov prostredníctvom využitia súborov cookies uložených v prístroji, z ktorého pristupujete na webové stránky a analytických skriptov.

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré Správca spracováva, sa líši s ohľadom na účel, za akým spracovanie vykonáva.

 1. Za účelom poskytnutia služieb konzultácie ohľadom dojčenia či stravovania spracováva Správca nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresu bydliska, údaje o zdravotnom stave svojom a svojho dieťaťa, meno dieťaťa, jeho pohlavie, dátum narodenia dieťaťa, plánovaný termín pôrodu, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 2. Za účelom zasielania obchodných oznámení spracováva Správca nasledujúce osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko.
 3. Za účelom zlepšenia webových stránok a poskytnutia lepšieho užívateľského zážitku prostredníctvom využitia súborov cookies a analytických skriptov spracováva Správca nasledujúce osobné údaje podľa jednotlivých kategórií či služieb odsúhlasených subjektom údajov.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Subjekt údajov poskytuje Správcovi a jeho spracovateľom svoje osobné údaje dobrovoľne. Neposkytnutie osobných údajov však môže ovplyvniť spôsobilosť Správcu poskytnúť subjektu údajov služby, ktoré sú založené na nevyhnutné znalosti informácií o subjekte údajov, vrátane osobných údajov.

Doba spracovania osobných údajov

Na účely poskytovania služieb konzultácie ohľadom výživy, dojčenia či stravovania je súhlas udelený na dobu nevyhnutne dlhú a primeranú týmto účelom, najdlhšie však po dobu 5 rokov.

Pre účel zasielania obchodných oznámení a na marketingové a reklamné účely spracováva Správca osobné údaje do odvolania súhlasu, najdlhšie však po dobu 5 rokov.

Na účely zlepšenia webových stránok a poskytnutia lepšieho užívateľského zážitku sú osobné údaje spracovávané po dobu, počas ktorej sú uložené v zariadení, z ktorého na webové stránky Správca pristupujete, resp. po dobu kedy ich spracováva tretia strana poskytujúca Správcovi služby.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na súhlase subjektu údajov, má subjekt údajov kedykoľvek možnosť svoj súhlas so spracovaním odvolať, a to zaslaním elektronickej správy na adresu hero@hero.cz alebo prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený v obchodnom oznámení. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva Správca na základe iného právneho titulu, najmä za účelom plnenia zmluvy, alebo zákonnosť spracovania, ktoré bolo založené na súhlase do okamihu jeho odvolania. Pokiaľ chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov využívajúcich Vaše cookies, musíte tak urobiť v nastavení Vášho prehliadača na každom prehliadači a prístroji, ktorý používate.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje Správca nezdieľa s nikým a neposkytuje ich žiadnym tretím osobám bez Vášho súhlasu. Príjemcami osobných údajov sú iba spracovatelia Správcu, ktorí pre Správcu osobné údaje spracovávajú na účely uvedené vyššie.

Z dôvodu technického zabezpečenia webových stránok pre Správcu osobné údaje spracováva obchodná spoločnosť Dentsu Creative Czech Republic sro , sídlom Argentínska 1610/4, 170 00 Praha, IČO 01721224, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 210940.

Spôsob spracovania osobných údajov

Správca a prípadne jeho spracovatelia osobné údaje spracovávajú manuálne (v tlačenej a elektronickej podobe) a elektronicky automatizovanými prostriedkami.

Práva dotknutej osoby

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Subjekt údajov má právo získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom ak nasledujúcim informáciám:

 1. účely spracovania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
 4. plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
 5. existencia práva požadovať od Správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenia ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 6. právo podať sťažnosť na dozornom úrade;
 7. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby.

Subjekt údajov má ďalej právo žiadať od Správcu kópiu spracovávaných osobných údajov, ak nebudú tým nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Za ďalšie kópie na žiadosť subjektu údajov môže Správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba podáva žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

 • Právo žiadať vysvetlenie a opravu

Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Správca alebo niektorý jeho spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, alebo môže požadovať, aby Správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav; najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Subjekt údajov má potom právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 • Právo na výmaz (právo „byť zabudnutý“)

Subjekt údajov má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu údajov týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. subjekt údajov odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
 3. subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo Českej republiky;
 6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktorý udelilo dieťa za podmienok článku 8 ods. 1 GDPR.
 • Právo na obmedzenie spracovania

Subjekt údajov má právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 1. spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 2. Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 3. subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.
 • Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu Správca bránil, a to v prípade, že:

 1. spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 ods. 2 písm. b) GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 1. spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má subjekt údajov právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané Správcom priamo inému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné. Právom na prenositeľnosť osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Výkonom práva na prenositeľnosť nie je dotknuté právo dotknutej osoby na vymazanie. Toto právo sa neuplatní na spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je Správca poverený.

 • Právo vzniesť námietku

Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak sa spracúvanie vykonáva na základe titulov v článku 6 ods. 1 písm. e) af) GDPR – zjednodušene, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený Správca, alebo ak je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Správcu.

Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie (tj akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k subjektu údajov), pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracovávané.

 • Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia, vr. profilovanie

Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania (tj akejkoľvek forme automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúcej v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na subjekt údajov), ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa neuplatňuje, ak je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Správcom, ak je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje a ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu práva a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov, alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby; v týchto prípadoch však má subjekt údajov právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodnutia zo strany Správcu, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť automatizované rozhodnutie.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov Správcom na dozornom úrade, ktorým je pre Slovenskú republiku Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a pre Českú republiku Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktné údaje Správca

HERO SLOVAKIA s.r.o.

Adresa:           Podzámska 68, Nitra 949 01

E-mail:            hero@hero.cz

Telefón:          0800 606 005

 

HERO CZECH s.r.o.

Adresa:           Radlická 751/113e, 150 00 Praha 5

E-mail:            hero@hero.cz

Telefón:          800 201 102